RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że Państwa dane osobowe są administrowane przez Ceramika Group w skład której wchodzą następujący Współadministratorzy: 1) Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obodrzyckiej 61, 61-249 Poznań, KRS: 0000237413, 2) "Ceramica" Marian Kareński - Tschurl, Anna Kareńska - Tschurl Sp.j. z siedzibą przy ul. Gołębia 3/1, 61-845 Poznań KRS: 0000090546, 3) FAST Michał Kaznowski Michał Szymański S.c. z siedziba przy os.Batorego 12/59, 60-687 Poznań NIP: 782-245-14-94 , 4) Scena i Galeria Anna Kareńska – Tschurl z siedzibą przy ul.Kasztanowa 50, 62-330 Nekla, NIP: 778-008-31-74, przy czym w imieniu współadministratorów działa: Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obodrzyckiej 61, 61-249 Poznań, KRS: 0000237413, ( dalej jako: „Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu: Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obodrzyckiej 61, 61-249 Poznań, KRS: 0000237413 , adresu e mail kontakt@rosenthal.pl, z dopiskiem RODO.


Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit.b, lit.c, oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”), w celu: 1) wykonania zawartej z Państwem umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 4)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 5) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 6) a także na podstawie odrębnej zgody, marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta; 7) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących 8) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem .


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody 3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Informujemy, że prawa osoby, której dotyczą dane osobowe to: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne 3) prawo żądania usunięcia danych 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.


Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: partnerzy handlowi (np. agenci, przedstawiciele, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

do góry

OK

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików cookies
Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików „cookies”.

Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.